Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από τις 1-11-2015 ως 15-11-2015 στη Γραμματεία του Τμήματος είτε να τις αποστέλλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μπακόλα και Σιαλβέρα
50132 Κοζάνη

Υπόδειγμα αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  • αντίγραφο πτυχίου (βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ αν έχει αποκτηθεί ο τίτλος σπουδών στο εξωτερικό) ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών και
  • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.