Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το αριθμ. 190010/Ζ1/24-11-2015 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για
σπουδές στο Ισραήλ.

Υποτροφίες Σπουδών στο Ισραήλ [.pdf]