Από την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 έως και την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοι-τητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπι-στημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο: Αξιολόγηση διδακτικού έργου