Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος θα προσλάβει έκτακτο διδακτικό προσωπικό για τη διδασκαλία του μαθήματος “Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος, από 31-08-2018 μέχρι και 10-09-2018.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη
Τηλ.: 2461056654, email: enveng@uowm.gr

Σχετικά αρχεία:

Αίτηση για τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος