ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Αποκατάστασης Εδαφών από Επικίνδυνους Ρύπους –Απόβλητα και Ανακύκλωση – Ανάκτηση Πολυτίμων Πόρων στα πλαίσια της Αειφόρου Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Κυκλικής Οικονομίας».
    Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 6131/12-06-2018 (6ΙΔΚ469Β7Κ-1ΒΛ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 996/07-09-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP8004 για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή και με κωδικό APP8006 για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Υδρολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στη χρήση Υδρολογικών Μοντέλων».
    Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 6133/12-06-2018(ΑΔΑ: 6ΔΕΕ469Β7Κ-ΤΙ3) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 996/07-09-2018 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP8008 για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή και με κωδικό APP8009 για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (υπεύθυνη κ. Κορίνα Χαριτάκη, διεύθυνση: Σιαλβέρα και Μπακόλα, 501.00 Κοζάνη, τηλ. 2461-56654).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 28/11/2018

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Σχετικό αρχείο: https://uowm.gr/wp-content/uploads/2018/09/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BFSIGNED.pdf