Ανακοινώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/
τριες των Προπτυχιακών Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2018-2019. Ως τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των αξιο-
λογήσεων ορίζεται η Κυριακή, 3/2/2019.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, καλού-
νται οι φοιτητές/τριες όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχουν στη δια-
δικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης συμπληρώνοντας τα ερωτηματολό-
για για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας
της ΜΟ.ΔΙ.Π., χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό (email-
password)
http://modip.uowm.gr

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. βεβαιώνει ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία των φοιτητών/τριών
και κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συνδέσει φοιτητή/τρια με τις απαντή-
σεις που έδωσε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το ΠΔΜ και οι αξιολογήσεις και οι
παρατηρήσεις σας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τη ΜΟΔΙΠ και
τα Τμήματά σας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Αξιοποιήστε την ευκαιρία
που σας δίνει το ίδιο το ΠΔΜ για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη
βελτίωση των σπουδών σας!

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Αναπληρώτρια Πρύτανη του Π.Δ.Μ.
Ελένη Τσακιρίδου
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης