ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Θέμα:

Δημιουργία μοντέλου μετάβασης στη μετα-άνθρακα εποχή.

Περίληψη:

Στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα δημιουργηθεί ένα οικονομετρικό μοντέλο προσομοίωσης, στο οποίο θα εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και διαφόρων άλλων οικονομικών ή/και κοινωνικών δεικτών. Το μοντέλο αυτό θα ελεγχθεί αν πληροί όλους τους οικονομετρικούς περιορισμούς, με σκοπό να διαπιστωθεί η εγκυρότητα και η προβλεπτική του ικανότητα. Οι σχέσεις που θα δημιουργηθούν μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών θα αφορούν τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις και θα μας δίνουν την δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλου εύρους εκτιμήσεων. Το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την πραγματοποίηση άσκησης πολιτικής και να είναι ένας οδηγός-εργαλείο για τις μετα-άνθρακες περιοχές.

Προθεσμία υποβολής: 15-02-2019 έως 01-03-2019

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση enveng@uowm.gr (υπόψη κας Χαριτάκη Κ.), τηλ.2461056654

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλους σπουδών
  3. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή/ και μεταπτυχιακών σπουδών
  5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
  7. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία
  8. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.)
  9. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας


Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος.     

Αίτηση: