ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Θέμα:

Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του οικολογικού σχεδιασμού ενεργειακών συστημάτων με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Περίληψη:

Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σαν στόχο να περιγράψει, σχεδιάσει, υλοποιήσει και εφαρμόσει μια ολιστική μεθοδολογία περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε ενεργειακά συστήματα. Η μεθοδολογία θα συνδυάζει την Ανάλυση Κύκλου Ζωής με θεμελιώδεις αρχές της κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθεί αειφορική βελτιστοποίηση (περιβαλλοντική-κοινωνική-οικονομική) του σχεδιασμού και της κατασκευής ενεργειακών συστημάτων με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Προθεσμία υποβολής: 15-02-2019 έως 01-03-2019

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση enveng@uowm.gr (υπόψη κας Χαριτάκη Κ.), τηλ.2461056654

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλους σπουδών
  3. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή/ και μεταπτυχιακών σπουδών
  5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
  7. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία
  8. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.)
  9. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας


Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος.     

Αίτηση: