Για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος) οι οποίοι αιτούνται διαφόρων βεβαιώσεων και εγγράφων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο email της Γραμματείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (enveng@uowm.gr).

Τα ζητούμενα έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά.