Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες προς το προσωπικό και τους φοιτητές για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας:

Στο τέλος της ανακοίνωσης βρίσκεται αναρτημένη σχετική εγκύκλιος της Υπουργού Παιδείας “Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα”.

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης των Πτυχιακών και Διπλωματικών εργασιών τους εξ’ αποστάσεως (με τηλεδιάσκεψη).

5033-12.3.2020