Για την επαναφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Α.Ε.Ι. έχουν δημοσιευτεί οι παρακάτω αποφάσεις:

  1. Στο ΦΕΚ 1935_Β_20.05.2020 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020”.
  2. Στο ΦΕΚ 1971_Β_21.05.2020 δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. “Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους”.
  3. Η Εγκύκλιος Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών.