Τα προγράμματα και οι οδηγίες για τις εξετάσεις καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο θα αναρτώνται σε αυτήν την ανακοίνωση και θα ανανεώνονται συνεχώς ώστε οι φοιτητές να έχουν συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία σε μία σελίδα.

Πρόγραμμα και οδηγίες εξετάσεων

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών θα εξεταστούν σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα:

Πρόγραμμα εξετάσεων με φυσική παρουσία

Οδηγίες για τις εξετάσεις εξ αποστάσεως

Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων: οι διδάσκοντες και οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ιδρυματικό λογαριασμό. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα για να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σ’ αυτό.

Πλατφόρμα MOODLE: Δοκιμαστικές εξετάσεις

(Η αίθουσα zoom που θα χρησιμοποιηεί είναι η chemeng1)

Στη συνέχεια παρατίθεται έγγραφο με οδηγίες σχετικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Επίσης, οι φοιτητές που δεν διαθέτουν τον εξοπλισμό που περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://applications.uowm.gr/generic.php?applicationid=9 έως την Πέμπτη 18-06-2020, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ακαδημαϊκού τους λογαριασμού. Κάθε φοιτητής θα καταθέσει ξεχωριστή αίτηση για κάθε μάθημα που εξετάζεται με φυσική παρουσία.

Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν οι διδάσκοντες και οι φοιτητές για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιγράφονται στα παρακάτω συνημμένα:

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Καθηγητές

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων_Φοιτητές

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεις με φυσική κόλλα

Για την κατάλληλη προετοιμασία των διδασκόντων και των φοιτητών για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Βοηθητικός σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=uIttvaFguws&list=PLxcO_MFWQBDfMnwMzFBq0ab9wSPniXEkp&index=28&t=0s

Στο διπλανό έγγραφο βρίσκονται οι “αίθουσες” ZOOM για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις ZOOM

Στο διπλανό έγγραφο βρίσκεται η ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την υπαγωγή σε εξ αποστάσεως προφορική εξέταση Ενημέρωση για προσωπικά δεδομένα

Οδηγίες για φοιτητές που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου:

Οι φοιτητές που α) ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή β) έχουν άτομο στην οικογένεια τους που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (ΦΕΚ Α’ 64-14.03.2020 ΦΕΚ Β’ 928-18.03.2020 ΦΕΚ Β’ 1800-11.05.2020 ΦΕΚ Β’ 1856-15.05.2020) ή γ) ταξίδεψαν πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος µε εκτεταµένη διάδοση του κορωνοϊού ή επέστρεψαν πρόσφατα από την Κύπρο, έχουν τη δυνατότητα σε μαθήματα που θα εξεταστούν με φυσική παρουσία να δώσουν εξετάσεις εξ αποστάσεως με την μέθοδο της εξ αποστάσεως προφορικής εξέτασης, έπειτα από συνεννόηση με τον αρμόδιο διδάσκοντα.

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποδεικνύονται ως εξής:

α) Οι φοιτητές που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου: ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο μπορεί να εκδίδεται και να αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα βάσει του ιατρικού αρχείου του φοιτητή. Στο Πιστοποιητικό αυτό θα βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής «ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών» (δίχως αναφορά στο ειδικότερο πρόβλημα υγείας), ή με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή. Ειδικά για άτομα άνω των 65 ετών, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση. Το Πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση θα αποσταλλεί στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr) μέχρι την Κυριακή, 21-06-2020. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αποσταλλεί υπογεγραμμένη και σ’ αυτήν θα αναφέρεται ότι: «ανήκω σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19».

β) Οι φοιτητές που έχουν άτομο στην οικογένεια τους που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου: υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, η οποία θα αποσταλλεί στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr) μέχρι την Κυριακή, 21-06-2020. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αποσταλλεί υπογεγραμμένη και σ’ αυτήν θα αναφέρεται ότι: «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

γ) Οι φοιτητές που ταξίδεψαν πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος µε εκτεταµένη διάδοση του κορωνοϊού ή επέστρεψαν πρόσφατα από την Κύπρο: κάθε πρόσφορο ταξιδιωτικό έγγραφο (εισιτήριο, boarding passes) ή υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή. Αυτά θα αποσταλλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr) μέχρι την Κυριακή, 21-06-2020. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αποσταλλεί υπογεγραμμένη και σ’ αυτήν θα αναφέρεται ότι: «έχω ταξιδέψει στη χώρα ….. στις …/…/2020 και επέστρεψα στην Ελλάδα στις …/…/2020».

Οδηγίες για τις εξετάσεις με φυσική παρουσία

Στο παρακάτω έγγραφο παρατίθεται ο Κανονισμός των εξετάσεων με φυσική παρουσία, το πρόγραμμα των εξετάσεων, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την υπαγωγή σε εξ αποστάσεως εξετάσεις προφορική εξέταση.

Κανονισμός δια ζώσης εξετάσεις

Στην παρακάτω εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης των σπουδών των αλλογενών φοιτητών των Α.Ε.Ι. μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: Διευκρινίσεις αλλογενείς φοιτητές