Η διδασκαλία των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος Μηχανικών Περιβάλλοντος κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 3707/4-9-2020), που αφορά στη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους, θα γίνει ως εξής:

  • Η διδασκαλία της θεωρίας όλων των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως
  • Η διδασκαλία των φροντιστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως
  • Δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων επιλογής του χειμερινού εξαμήνου:

ΕΠΧ01 Μηχανική Υγρών Αποβλήτων ΙΙ

ΕΠΧ02 Περιβαλλοντική Φυσική

ΕΠΧ03 Ποιοτικός Έλεγχος Ορυκτών Καυσίμων

ΜΠΕ07 Φυσικές Διεργασίες Ι