Οδηγίες και τα απαραίτητα έγγραφα για την ανάθεση, ολοκλήρωση και παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών.

00. ΟΔΗΓΙΕΣ

01.ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

03. BΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕ

06. ENTYPO ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕ

07. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΔΕ

08. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Οι φοιτητές που έχουν περατώσει τις υποχρεώσεις τους, καταθέτουν στη Γραμματεία:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΧΜ
  2. Την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Σε περίπτωση απώλειας προσκομίζουν σχετική δήλωση απώλειας από την Αστυνομία.