Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση Α11/Σ33/2020 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), εγγραφής των αποφοίτων Μηχανικών Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε., μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος και την ένταξή τους στη βασική ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕ