Επισυνάπτεται το με αριθμ. πρωτ. 5881/25-05-20200 έγγραφο με θέμα: «Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θητεία έως 31-12-2022»