Στους διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος μπορούν να ανατίθενται:

 • Η διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και Διεθνών Οργανισμών, που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον,

 • Η εκπόνηση και/ή ο έλεγχος μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

 • Εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.

Τα αντικείμενα επαγγελματικής ενασχόλησης του Μηχανικού Περιβάλλοντος άπτονται των παρακάτω βασικών πεδίων:

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτες Διαχείρισης Περιβάλλοντος (δημόσια έργα, απόβλητα, απορρίμματα, κτίρια, βιομηχανικές μονάδες),

 • Μελέτες διαχείρισης και προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών

 • Μελέτη, Κατασκευή και Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων:

  • Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

  • Επεξεργασίας & Διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και αγροτικών / κτηνοτροφικών υπολειμμάτων

  • Επεξεργασίας & Διαχείρισης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων

  • Επεξεργασίας αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων

 • Μελέτη, Κατασκευή και Διαχείριση:

  • Επιφανειακών και Υπογείων Νερών

  • Αέριων Εκπομπών

  • Υδραυλικών έργων

 • Συστήματα ελέγχου ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους

 • Εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών και αποκατάσταση υπογείων νερών

 • Έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 • Μελέτες περιβαλλοντικά φιλικών θερμοδυναμικών κύκλων και εγκαταστάσεων εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων

 • Μελέτες ροών ενέργειας στην αστική θερμική νησίδα,

 • Τεχνικοί Ασφάλειας σε επιχειρήσεις Α, Β ή Γ κατηγορίας,

 • Σύμβουλοι περιβαλλοντικής πολιτικής (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δημόσιος τομέας, οργανισμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα, ένοπλες δυνάμεις, εκκλησία, κ.λ.π.),

 • Περιβαλλοντικοί έλεγχοι βιομηχανικών προϊόντων,

 • Εποπτεία εφαρμογής διατάξεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής συμβατότητας έργων και εγκαταστάσεων.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να απασχοληθεί είτε ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας σε φορείς του δημοσίου (π.χ., Υπουργεία, ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, κα) και του ιδιωτικού (π.χ. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Τεχνικές εταιρείες, Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κα) τομέα καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Επιπλέον, εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ12.13 για τον διορισμό τους στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ 204, τ.Β΄/2.3.2001 και ΦΕΚ 328, τ.Β΄/28.2.2008).

Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος εγγράφονται ως μέλη στο ΤΕΕ είτε στην βασική ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού ή του Χημικού Μηχανικού και ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με την νομοθεσία, ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί είτε να εγγραφεί ως μελετητής στις Κατηγορίες Μελετών (27): Περιβαλλοντικές Μελέτες και (13): Υδραυλικά Έργα, ή μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Έργα Βιομηχανικά-Ενεργειακά (ισχύει μόνο αν έχει εγγραφεί στην βασική ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού)

 • Έργα Υδραυλικά (ισχύει μόνο αν έχει εγγραφεί στην βασική ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού)

 • Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων

 • Έργα Πρασίνου