Παρατίθεται ο πίνακας των εκτάκτων διδασκόντων που έχουν επιλεγεί για τη διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 

Διδάσκων Μάθημα
Δημουλάς Δήμος Αγγλικά Ι (1ο Εξάμηνο)
Δημουλάς Δήμος Αγγλικά ΙΙ (2ο Εξάμηνο)
Εμμανουήλ Χριστίνα Αρχές βιολογίας (3ο  εξάμηνο)
Αλεξανδροπούλου Ιωάννα Περιβαλλοντική μικροβιολογία (4ο  εξάμηνο)
Ντάσιου Κωνσταντίνα Γεωδαισία (4ο εξάμηνο)
Λιώλιος Κων/νος Υδραυλική (5ο εξάμηνο)
Περάκης Κωνσταντίνος Τηλεπισκόπηση (5ο εξάμηνο)
Καρατζέτζου Άννα Εδαφομηχανική (5ο εξάμηνο)
Λιώλιος Κων/νος Υδρολογία (6ο  εξάμηνο)
Μαρκογιαννάκη Όλγα Παράκτια μηχανική (6ο εξάμηνο)
Πρωτονοτάριος Βασίλειος Ανάλυση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (6ο εξάμηνο)
Μαρκογιαννάκη Όλγα Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών (7ο  εξάμηνο)
Μαρτινόπουλος Γεώργιος Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων (7ο εξάμηνο)
Ιψάκης Δημήτριος Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων Ι (8ο εξάμηνο)
Μπακοπούλου Σοφία Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (8ο εξάμηνο)

Από τη Γραμματεία