Αποδοχή και Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 33/31-10-2018 απόφασης της Συνέλευσης του ΤΜΠ σχετικά με την αξιολόγηση ένστασης υποψηφίου στο επιστημονικό πεδίο Ρύπανση Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της πρόσκλησης 26/2018 της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με MIS 5030570 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σχετικός σύνδεσμος: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2018/11/316_1.1.1-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%9C%CE%A0_%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-signed-2.pdf