Ανακοινώνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διεξαγωγή διδακτικού/ ερευνητικού έργου.

Για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη, Τ.Κ.50132, από 18-06-2020 μέχρι και 30-06-2020, τηλ. 2461056654.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ