Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο το ιδρυματικό τους email για την επικοινωνία τους με τη Γραμματεία του Τμήματος. Για τυχόν απορίες σχετικά με την ενεργοποίηση – χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού, οι φοιτητές θα αναζητούν τις σχετικές οδηγίες στην παρακάτω ιστοσελίδα:

Επίσης, έπειτα από τις σχετικές οδηγίες του Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Απαγορεύεται η χορήγηση πληροφοριών σε πρόσωπα τρίτα ανεξάρτητα αν αυτοί είναι γονείς ή συγγενείς, διότι αυτό απαγορεύεται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  2. Σε περίπτωση που ο καλών επιμείνει:
    • Αν διαθέτει εξουσιοδότηση τότε εξυπηρετείται
    • Στην αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ότι πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής σε φυσική μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή καταλλήλως ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr. H αίτηση θα διαβιβαστεί στον ΥΠΔ για αν εξεταστεί η νομιμότητα του αιτήματος και σε περίπτωση που κριθεί νόμιμη τότε για η απάντηση θα ενημερωθεί και το εμπλεκόμενο φυσικό πρόσωπο.