Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. 135363/Ζ1/22-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στις μετεγγραφές/μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και το ΦΕΚ τ.Β’ 2877/01-07-2021 (αριθμ. 77888/Ζ1/2021 απόφαση Υφυπουργού) που αφορά στις αντιστοιχίες των Τμημάτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακινήσης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Μετεγγραφές_μετακινήσεις_2021-2022

ΦΕΚ τ.Β’ 2877_01.07.2021_Αντιστοιχίες Τμημάτων