Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Χημικών Μηχανικών να εκλέξουν εκπροσώπους στη Συνέλευση του Τμήματος (σε εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και οι προπτυχιακοί φοιτητές στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών (σε εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 3 & 4 του ν. 4777/2021), με εκλογική διαδικασία όπως προβλέπεται:

α) στην αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (Β’ 3969) υπουργική απόφαση και

β) στην Κ.Υ.Α.υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 (Β’ 5364).

Η διαβίβαση των σχετικών εκλογικών καταλόγων θα γίνει από νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων Συλλόγων, με διαδικασία που θα τους κοινοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.