Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε (αρ. συνεδρίας 52/30-01-2018) να προβεί στην συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών του αναγκών και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

«Φυσική ΙΙ (2ο εξάμηνο)» για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής (αρ. συν.44/23-01-2018).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, Σιαλβέρα και Μπακόλα από 09-02-2018 μέχρι και 16-02-2018 (τηλ. 24610-56654).

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις ή θα γίνουν μέσω του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου.

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής

Από τη Γραμματεία