Στόχος των PDEng προγραμμάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Delft (Ολλανδία) είναι η άρτια εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα μηχανικής διεργασιών που άπτονται στους κλάδους της Πετροχημικής Τεχνολογίας, της Βιομηχανίας Τροφίμων, της Μηχανικής των Βιο-διεργασιών, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και του Σχεδιασμού Χημικών Εγκαταστάσεων και Προϊόντων. Η δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης κατά την διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος παρέχει την δυνατότητα για ταχύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σήμερα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft προσφέρει 4 προγράμματα PDEng με τους εξής τίτλους:

  • Process and Equipment Design
  • Chemical Product Design
  • Design in Bioprocess Engineering
  • Civil and Environmental Engineering

Τα παραπάνω προγράμματα αποτελούν κοινή πρωτοβουλία των τριών Πολυτεχνικών Πανεπιστημίων της Ολλανδίας και χρηματοδοτούνται από την Ένωση Χημικών Βιομηχανιών της Ολλανδίας και την Ολλανδική κυβέρνηση. Δεν υφίστανται δίδακτρα για την παρακολούθηση των προγραμμάτων, ενώ οι συμμετέχοντες φοιτητές λαμβάνουν αποζημίωση ~1650 €/Μήνα κατά την περίοδο φοίτησης (2 χρόνια), ενώ παράλληλα παρέχονται όλα τα προνόμια ενός εργαζομένου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ασφάλιση, επιδόματα κ.ά.). Επιπλέον, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε επιστημονικά συνέδρια, οι σχετικές δαπάνες θα καλύπτονται από το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Το πρώτο έτος φοίτησης στα προσφερόμενα ΠΜΣ περιλαμβάνει προηγμένα μαθήματα σε σχετικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, τη διαχείριση και οργάνωση ενός ομαδικού project, θέματα προστασίας και διαχείρισης της παραγόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με την οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση των διεργασιών. Στο δεύτερο έτος, οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες εφαρμόζονται σε επίπεδο βιομηχανικού σχεδιασμού διεργασιών και συστημάτων, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες φοιτητές λαμβάνουν τον τίτλο PDEng (www.tudelft.nl/en/education/programmes/post-academic-professionals/pdeng-programmes/).

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την υλοποίηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών έδειξε ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν προηγμένες γνώσεις και εμπειρία και προσδίδει άριστες προοπτικές για μία επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον Βιομηχανικό τομέα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ομαδικές εργασίες (project) προσφέρονται στο πλαίσιο συνεργασιών με βιομηχανίες-εταιρίες κολοσσούς στην χημική βιομηχανία όπως, όπως Shell, Akzo Nobel, DSM, TNO, ECN, Centocor, DOW Chemical, Promega, Octoplus, Johnson & Johnson, Nestle και Unilever.