Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 1015/26-09-2016 (ΑΔΑ: 7Θ8Ω469Β7Κ-ΤΝΧ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001767288.

30-03-2017: Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος

05-04-2017: Πρώτη συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος, ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Στερεών και Αερίων Αποβλήτων».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 1018/26-09-2016 (ΑΔΑ: 78ΘΔ469Β7Κ-Β77) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001767383.

30-03-2017: Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος

06-04-2017: Πρώτη συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος, ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Υγρών Αποβλήτων και Πόσιμου Νερού».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 1019/26-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΨΥ469Β7Κ-ΖΩΡ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001767467.

30-03-2017: Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος

05-04-2017: Πρώτη συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος, ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις έληξε στις 23-01-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος που προκηρύσσει τις θέσεις, ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος: Μπακόλα και Σιαλβέρα, 501.32 Κοζάνη. Υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Μυλωνάς, τηλ. 24610-56750.