Ανακοίνωση | Ακύρωση της αξιολόγησης του Επιστημονικού Πεδίου
«Φυσικοχημικές διεργασίες επεξεργασίας αγροβιομηχανικών αποβλήτων –
βιομάζας προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας» του προσωρινού
πίνακα κατάταξης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος που επικυρώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 304/10-09-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο
του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» (αρ. πρόσκλησης 24/2018)

21/09/18

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα ανακοίνωση με τίτλο *Ακύρωση της
αξιολόγησης του Επιστημονικού Πεδίου «Φυσικοχημικές διεργασίες
επεξεργασίας αγροβιομηχανικών αποβλήτων – βιομάζας προς την κατεύθυνση
της κυκλικής οικονομίας» του προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος
Μηχανικών Περιβάλλοντος που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 304/10-09-2018
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2018-2019» (αρ. πρόσκλησης 24/2018)* στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.