Η Έρευνα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στις τρέχουσες σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και ένα αειφόρο μέλλον. Από τον έλεγχο της ρύπανσης του αέρα και της ποιότητας των υδάτων μέχρι την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και την ολοκληρωμένη διαχείριση  των στερεών απορριμμάτων, την ανακύκλωση, την χρήση εναλλακτικών και ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, την προστασία από την ακτινοβολία, τη βιομηχανική υγιεινή, την περιβαλλοντική αειφορία, τα θέματα της δημόσιας υγείας, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις μελέτες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων κατασκευής, η έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα είναι στην αιχμή των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 • Ατμοσφαιρική ρύπανση

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τρισδιάστατων μοντέλων ποιότητας αέρα

 • Προσομοίωση κλιματικών μεταβολών

 • Σχηματισμός και μετασχηματισμός αερολυμάτων και η επίδρασή τους στις συγκεντρώσεις πυρήνων συμπύκνωσης νεφών, στα σύννεφα και το κλίμα σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο

 • Φυσικοχημικές ιδιότητες βιογενών αεροζόλ

 • Μελέτη της ρύπανσης των υδάτων

 • Ποιότητα νερού

 • Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων

 • Περιβαλλοντική Μοντελοποίηση

 • Αντιρρυπαντική τεχνολογία

 • Χαρακτηρισμός,  Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων

 • Τεχνολογία Βιοαερίου

 • Συστήματα διαχείρισης-ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων

 • Συστήματα παραγωγής ενέργειας

 • Νέες ενεργειακές τεχνολογίες

 • Αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα

 • Ενεργειακά συστήματα και μεταφορές

 • Θεωρητική / Πειραματική μελέτη συστημάτων ΑΠΕ

 • Ήπιες μορφές ενέργειας

 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων & ενεργειακή πολιτική

 • Μοντελοποίηση & βελτιστοποίηση ενεργειακών-βιομηχανικών συστημάτων

 • Ανάπτυξη τεχνολογιών χρήσης υδρογόνου

 • Ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση  κτιρίων

 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από παραγωγή και χρήση ενέργειας

 • Απομάκρυνση και διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα

 • Τεχνολογίες Υδρογόνου (παραγωγή, αποθήκευση, χρήσεις)

 • Αξιοποίηση Βιομάζας, νέα καύσιμα

 • Ασφάλεια

 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση φυσικών και χημικών διεργασιών

 • Υπολογιστική Ρευστομηχανική

 • Αναβάθμιση περιβαλλοντικής πληροφορίας

 • Ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου

 • Συστήματα διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος

 • Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία

Περισσότερες πληροφορίες για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος θα βρείτε στις προσωπικές σελίδες  των μελών ΔΕΠ  ή στις σελίδες των εργαστηρίων.