Οι σπουδές του Μηχανικού Περιβάλλοντος στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ολοκληρώνονται με τη εκπόνηση Διπλωμα­τικής Εργασίας. H εργασία αυτή αφορά σε μία εκτεταμένη, εις βάθος μελέτη, μίας επιστημο­νικής περιοχής της ειδικότητας του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Η Διπλωματική Εργασία έχει ως σκοπό να καταδείξει ότι ο φοιτητής είναι σε θέση να εργασθεί και να εμβαθύνει επιστημονικά σε ένα στενό επιστημονικό αντικείμενο. Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μετά το πέρας του 8ου εξαμήνου την περιοχή, στην οποία θέλει να εκπο­νήσει τη Διπλωματική του Εργασία καθώς και τον Καθηγητή που θα επιβλέψει την εκπόνηση της εργασίας.

Σύνθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή των Διπλωματικών Εργασιών έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ή άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή άλλου αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εσωτερικού ή εξωτερικού ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού Φορέα / Οργανισμού ή και αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονας (με διδακτορικό) που εργάζεται σε εταιρεία.

Επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να οριστεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ή μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος Προεδρεύει της Εξεταστικής Επιτροπής. Κατά την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας κρίνεται αναγκαία η παρουσία και των τριών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας και η σύνθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η πρόοδος της Διπλωματικής Εργασίας παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεργασία που θα έχει ο φοιτητής με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής.

Περιεχόμενο και Χρονικό Διάστημα Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας

Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να είναι αυτόνομο και πλήρες και να περιλαμβάνει όσα απαιτούνται ώστε να είναι κατανοητό το περιεχόμενό της. Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί γραπτή έκθεση της εργασίας του φοιτητή γι’ αυτό πρέπει να περιλαμβάνει: τεκμηρίωση της αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου, πλήρη βιβλιογραφική ανασκόπηση, περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας και μεθοδολογίας (προκειμένου για πειραματικά ή υπολογιστικά θέματα), παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων, συμπεράσματα και προτάσεις. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της είναι να είναι γραμμένη σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα, καθώς επίσης να παραθέτει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα της.

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την εκπόνηση κάθε εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Στην περίπτωση ομαδικών εργασιών (μέχρι 2 άτομα) απαιτείται η παρουσίαση μιας μόνο γραπτής έκθεσης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της ομάδας. Η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης ορίζεται μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Εξέτασης. Οι παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των εξεταστικών Ιανουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και μέχρι 3 εβδομάδες μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου για λήψη διπλώματος κατά την επόμενη τελετή απονομής.

Βαθμολογία της Διπλωματικής Εργασίας

Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται ξεχωριστά και από τους τρεις Καθηγητές της Εξεταστικής Επιτροπής και εξάγεται ο μέσος όρος. Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται σε 10% επί του συνολικού βαθμού (30 ECTS), έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε ένα (1) πλήρες εξάμηνο φοίτησης.