Στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υπηρετούν δύο μόνιμα μέλη ΔΕΠ:

1) Ευθύμιος Τάγαρης με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Στερεών και Αερίων Αποβλήτων»

2) Ζαχαρίας Φροντιστής με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Πόσιμο Νερό».

Το διδακτικό έργο του Τμήματος καλύπτεται επί του παρόντος από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από μέλη ΕΔΙΠ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και από έκτακτους διδάσκοντες. Η επιλογή των εκτάκτων διδασκόντων του Τμήματος πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής προκήρυξης των μαθημάτων που πρόκειται να διδαχτούν κατά το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος. Η προκήρυξη πραγματοποιείται περί τα τέλη του προηγούμενου Ακαδημαϊκού Έτους και ακολουθεί αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από 3μελή επιτροπή που ορίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάζονται στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος και κατόπιν απόφασης πραγματοποιείται η επιλογή των διδασκόντων.

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των επιλεχθέντων, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, διδασκόντων του Τμήματος.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ