Αγαπητοί/ές πρωτοετείς φοιτητές/τριες

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή ολόκληρη την ανακοίνωση.

Έχετε ήδη ενημερωθεί για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών στο Τμήμα εισαγωγής σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 17 Σεπτεμβρίου.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι Γραμματείες των Τμημάτων δύνανται να ζητούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την ηλεκτρονική εγγραφή, είναι υποχρεωτικό να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά, για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

Σε περίπτωση μη αποστολής ή μη προσκόμισης των δικαιολογητικών, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει εγγραφεί.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής (παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρξει περίπτωση καθυστέρησης στην εγγραφής σας):

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας,
  2. Εκτυπωμένο το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή, το οποίο θα το βρείτε στην εφαρμογή ηλεκτρονική εγγραφής, στην οποία θα εισαχθείτε για να καταχωρίσετε τα στοιχεία εγγραφής σας.
  3. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου (όχι επικυρωμένο),
  4. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (την παίρνετε από το Λύκειό σας, όχι επικυρωμένη),
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη),
  6. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία, όχι επικυρωμένη, του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ),
  7. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία.

Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και μπορείτε να τη συμπληρώσετε

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά ή θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος ως τις 18-09-2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

(Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη).

Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα στη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, θα σας ενεργοποιήσουμε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα.

Η Γραμματεία θα χορηγεί σε κάθε φοιτητή τη βεβαίωση εγγραφής και τους προσωπικούς κωδικούς με την έναρξη των μαθημάτων (θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση για τους προσωπικούς κωδικούς).

Οι προσωπικοί κωδικοί παραδίδονται ή αποστέλλονται αυστηρώς μόνο στο φοιτητή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Με αυτούς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ και να έχετε πρόσβαση στις σχετικές ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας (εφαρμογή ακαδημαϊκής ταυτότητας – πάσο, εφαρμογή λήψης εγχειριδίων – ΕΥΔΟΞΟΣ, εφαρμογή αναζήτησης αρθρογραφίας κ.α.).

ΣΙΤΙΣΗ

Ήδη έχει ανακοινωθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών.

Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος για να ενημερωθείτε:

Λειτουργία εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών

Όσοι φοιτητές δεν επιλεγούν για να σιτίζονται δωρεάν, μπορούν να σιτίζονται στο φοιτητικό εστιατόριο με την καταβολή του ποσού 2,5 € ανά γεύμα ή επιλογή πακέτου προσφοράς

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για ζητήματα μετεγγραφών θα αναρτηθούν ανακοινώσεις το δεύτερο 15θήμερο του Οκτωβρίου, αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου και θα δείτε τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων.