ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Θέμα:

Μελέτη της επιτόπιας ηλεκτροχημικής παραγωγής υπεροξειδίου του υδρογόνου για εφαρμογές στην επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων

Περίληψη:

Μια μεγάλη κατηγορία φυσικοχημικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, οι Προχωρημένες Διεργασίες Οξείδωσης (AOPs) βασίζονται στη χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου για την παραγωγή ενεργών οξειδωτικών ειδών όπως οι ρίζες υδροξυλίου.  Αυτή η ομάδα διεργασιών περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως η διεργασία Fenton και Photo Fenton, η διεργασία UVC/H2O2 ενώ παράλληλα το υπεροξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την απόδοση άλλων AOPs όπως για παράδειγμα η ηλεκτροχημική οξείδωση, η χημεία υπερήχων και  η φωτοκατάλυση. Το κύριο πρόβλημα των εφαρμογών που βασίζονται στο H2O2 είναι το κόστος αγοράς του καθώς και το ότι αποσυντίθεται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Επομένως η in situ παραγωγή του αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ιδέα για να υπερκεραστούν τα δύο προβλήματα. Στην βιβλιογραφία έχει ήδη αναφερθεί η ηλεκτροπαραγωγή του H2O2 μέσω της αντίδρασης αναγωγής του Ο2 χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά ως ηλεκτρόδια καθόδου. Η διατριβή αυτή θα εστιάσει στην ηλεκτροπαραγωγή H2O2 με σχετικά φθηνά υλικά και σε ήπιες συνθήκες λειτουργίες και στη μετέπειτα σύζευξη του παραγόμενου H2O2 με άλλες διεργασίες προχωρημένης οξείδωσης ώστε να προταθεί μια ολοκληρωμένη λύση/τεχνολογία για την επεξεργασία του νερού και των υγρών αποβλήτων.

Προθεσμία υποβολής: 15-02-2019 έως 01-03-2019

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση enveng@uowm.gr (υπόψη κας Χαριτάκη Κ.), τηλ.2461056654

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλους σπουδών
  3. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή/ και μεταπτυχιακών σπουδών
  5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
  7. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία
  8. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.)
  9. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος.

Αίτηση: