Σας ενημερώνουμε ότι, στην υπ’ αριθμ. 96/03-10-2019 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η κατανομή των φοιτητών των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι φοιτητές θα σιτίζονται στο αντίστοιχο φοιτητικό εστιατόριο Κοζάνης  ή Κοίλων Κοζάνης, ως εξής:

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εστιατόριο Κοζάνης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εστιατόριο Κοζάνης
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εστιατόριο Κοζάνης
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εστιατόριο Κοίλων
Τμήμα Χημικών Μηχανικών (πρώην φοιτητές Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος) Εστιατόριο Κοίλων
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Εστιατόριο Κοίλων
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Εστιατόριο Κοίλων