Η εξυπηρέτηση για την έκδοση των Πιστοποιητικών/Βεβαιώσεων φοιτητών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματός σας, με τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/φοιτήτριας.